Naam

De stichting heeft statutair de naam:

Stichting Activiteiten Lionsclub Arnhem Centraal.

Fiscaal nummer: 8509 67 612

KvK nr. 53665384

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 108

6828KV Arnhem

Doelstelling

De Stichting verwerft geldmiddelen voor doelen van algemeen maatschappelijk belang. Deze gelden zijn door de leden van Lionsclub Arnhem Centraal verdiend c.q. ingezameld door middel van diverse projecten en activiteiten met een door de leden vooraf bepaalde bestemming (zie onder "projecten")

Bestuurssamenstelling (en de namen van de bestuursleden) 

· Dhr. D.W. te Bokkel, president
· Dhr. C.J.P. van Ek, lid
· Mw. Mr. W. Bruins, lid
· Mw. A.I. Dijkhout, lid
· Dhr. M.E.H.P. Linssen, lid

 

Beleidsplan Stichting Activiteiten Lionsclub Arnhem Centraal

Herzien en vastegesteld op 29 november 2020

1. Statutaire doelstelling: 

De Stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lionsclub Arnhem Centraal, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel, aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub de externe activiteiten coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.

 

2. Winstoogmerk 

De Stichting beoogt de ontvangen gelden/donaties volledig te besteden aan de zoals hierboven omschreven bedoelde doelstelling. Van enig winstoogmerk is geen sprake.

 

3. Bestemming van het liquidatiesaldo 

Per kalenderjaar zullen de aanwezige gelden worden besteed aan de aangegeven algemene doelstelling(en). De Stichting heeft niet tot doel het vormen van vermogen(s).

 

4. Beleid 

De Stichting c.q. de voornoemde Lionsclub zal door doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties gelden verwerven.

Daarnaast zullen de inkomsten kunnen bestaan uit:

- Donaties of subsidies

- Erfstellingen, legaten

- Andere toevallige baten.

 

5. Beschikking over het vermogen van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is vertegenwoordigingsbevoegd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 5 leden van de Lionsclub Arnhem Centraal en bestaat tenminste uit een president, een secretaris en drie leden. Het financieel beheer wordt gevoerd door een administrateur, die verantwoordelijk is voor de correspondentie en beheer van de geldmiddelen.

 

6. Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Lionsclub Arnhem Centraal of de Stichting genieten

geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de Stichting. Vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. Een vergoeding voor besteedde tijd wordt niet gegeven.

 

7.Fondsbeheer

De Stichting heeft haar gelden in kas bij de ING. De Stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

 

8. Financieel verslag

De Stichting maakt jaarlijks een financieel verslag van haar activiteiten en vermogenspositie. Dit wordt uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar gepubliceerd op de website van de Lionsclub Arnhem Centraal.